Säkerhetsföreskrifter –
9 kW anläggning för livsmedelsprocess,
med 2450 MHz mikrovågor

 

Aktuell apparat (MIKROVÅGSTUNNEL) har levererats till XXXXX AB (SE)
21 mars 200X, av YYYYY  AB (SE). Identifikationsnummer: Qxxx.

OBSERVERA:

       Anläggningen får användas endast av instruerad personal. Som instruktion gäller att ha tagit del av och förstått dessa föreskrifter samt att ha blivit personligen instruerad om handhavandet, av specialistkunnig person eller direkt av en sådan instruerad person.

       Anläggningen får köras endast då minst två personer befinner sig i lokalen. En arbetskamrat i närheten skall känna till vad som pågår och vara informerad om hur apparaten kan stängas av på ett säkert sätt samt belägenheten hos nödstopp samt brandsläckare eller liknande skyddsmateriel.

  Den instruerade personen ansvarar också för att medhjälpare och andra i närheten inte kan utsättas för risker utöver de som gäller för aktuell personalkategori.

  Utanför tunneländarna skall barriärer finnas. Handen får inte föras in i dess öppningar då anläggningen är i drift. Om så sker kan klämskador uppkomma och man kan utsättas för mikrovågsenergi.

  Varningsskylt(ar) för mikrovågsenergi skall finnas vid barriärerna.

Mikrovågsläckaget från anläggningen skall mätas minst en gång per månad, av särskilt utbildad underhållstekniker (kategori 1). Sådan speciellt instruerad person får utsätta sig för max 250 W/m² (= 25 W/cm²) mikrovågsläckage under max 15 sekunder per sexminutersintervall, alternativt 50 W/m² (=5 mW/cm²) kontinuerligt. Driftspersonal (kategori 2) får utsättas för högst 50 W/m². Annan personal och allmänheten (kategori 3) får utan att vara informerad utsättas för högst 10 W/m².

Nästan alla människor känner en svag, behaglig värme vid 150 W/² och får en mycket tydlig värmekänsla vid 250 W/m². Således kan otillåtet hög energi vara ej förnimbar.

ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OCH UPPLYSNINGAR

Utrustningen är avsedd för för kommersiell produktion. Den får inte flyttas från den lokal där den installerats utan att leverantören eller annan med specialistkunskap ges tillfälle att undersöka säkerheten och meddela säkerhetsföreskrifter till berörd personal.

Utrustningen får inte utan förnyad säkerhetsgenomgång användas till annat än sitt avsedda ändamål. Detta ändamål är temperering av XXXXXXXXX. Kontrollerad och fungerande brandskyddsmaterial skall finnas tillgänglig i samma rum där apparatens används.

Apparaten har sådant skydd mot mikrovågsläckage som föreskrivs för fullständig säkerhetsmärkning (s.k. CE-märkning).

Vid rengöring får vattenspolning användas; dock ej med högtryck. Efteråt sker visuell kontroll.

I anläggningen finns högspänningsförande delar. Dessa är helt skyddade. Täckluckorna på anläggningens översidor är märkta med högspänningsvarning och får öppnas endast av särskilt instruerad driftstekniker.