Två andra värmningsmekanismer
 
Utöver de tidigare nämnda dipolrelaxation och jonisk ledningsförmåga finns dessutom:

Elektronisk ledningsförmåga – av det slag som metaller och andra ämnen såsom kol (grafit och i som »svarta partikar») har. Ett exempel är ett föremål som fattat eld eller börjat förkolna: det kan då värmas mycket effektivt av mikrovågorna. Är ledningsförmågan hög som den är hos homogena metaller kommer dock det elektriska fältet att kortslutas, dvs ingen värmning sker. En viss s.k. egenuppvärmning sker dock av exv. rostfri plåt där stora strömmar går, exv. i vågledare. Exv. aluminium har flera gånger högre ledningsförmåga och värms knappast av mikrovågor.
Många ämnen – och ännu fler vid höga temperaturer > 200 °C – har en kombination av de två slagen av ledningsförmåga. Halvledare har delvis andra slag av elektronisk ledningsförmåga. För alla dessa gäller att mikrovågsabsorptionen ökar med temperaturen, ofta snabbt över ett ganska kort temperaturintervall.

Direkt värmning av magnetiska material kan ske på samma sätt som s.k. hysteres i järn vid låg frekvens. De magnetiska material som kan absorbera mikrovågor har låg elektrisk ledningsförmåga och är s.k. ferritiska. De omvandlar det magnetiska fältet till värme och används som fyllmedel i material för exv. tätningar och vågfällor mot läckage – men även direkt i mikrovågprocesser av vissa malmer.


Icke-termiska effekter – eller »bara» värmning?
Så kallade icke-termiska effekter diskuteras ibland i samband med mikrovågor. I människan överförs nervsignalerna på elektrisk väg över långa sträckor. Seriös forskning har visat att det kan finnas situationer då störningar kan uppstå i vissa vävnader, vid liknande exposition som kan ge olämplig värmning. Nästan alla sådana störningar försvinner dock helt då fältet tas bort – mikrovågorna är icke-joniserande, i motsats till exv. röntgenstrålning. De ev. skadorna adderas således inte med tiden.
Emellertid kan det fortfarande finnas en mycket liten risk för skadeuppbyggnad under flerårig exposition av hjärnan med intensivt mobiltelefonerande. Men säkerhetsstandarderna för industriella mikrovågsanläggningar har alltid varit strängare än de för mobiltelefoner.
Som tidigare sagts rör sig molekylgrupperna oupphörligt och de kolliderar då med varandra. Dessa kollisioner är helt elastiska, dvs energi förbrukas inte – om så vore skulle ju rörelsen stanna av i ett termisk isolerat system, vars temperatur skulle höjas!  I vatten kolliderar grupperna ungefär varje picosekund (en miljondels miljondels sek). Vattenmolekyler utbyts mellan dem vid ca var 1000:e kollision. Mikrovågor vid 2450 MHz byter fältriktning var 200:e picosekund. Alltså sker kollisioner ca 200 ggr mellan varje byte av fältriktning!
Hur stor är då den vridning, dvs verkliga upplinjering av molekylgrupperna, som mikrovågsfältet kan åstadkomma, i relation till den ständiga rörelseenergin? Detta kan räknas ut och man finner då att 1000 W i 100 g vatten (motsvarande ca 2,3 ° temperaturstegring per sekund) vid rumstemperatur ger en upplinjeringsgrad av endast 0,003 %! Således är den energi som »en mikrovåg» kan tillföra nästan omärklig jämfört med den inneboende, egna, ständiga rörelseenergin hos molekylgruppen.
Således kan de fältstyrkor som används vid värming bara ge temperaturökning.
 

Tillbaka