De två grundläggande värmningsmekanismerna – på molekylnivå
Det finns två värmningsmekanismer i vattenhaltiga ämnen såsom livsmedel. Samma mekanismer finns även i många andra s.k. polära vätskor såsom alkoholer och ketoner.
Den första värmningsmekanismen beror på att molekylerna i en polär vätska »hakar i» varandra på grund av molekylens ojämna laddningsfördelning så att ena änden blir plus- och andra minusladdad – se bilden till höger som visar vattenmolekyler. Mikrovågsfältet (+ och – i bilden samt nedåtriktade pilar) kommer då att utöva en vridande kraft på molekylgrupperna – de försöker ställa in sig efter fältet och energi tillförs dem. Då fältet växlar riktning, som vid 2450 MHz sker 4,9 miljarder ggr/sek, återger de sin energi till fältet – systemet beter sig som en elektrisk kondensator som ansluts till växelspänning. Är fältfrekvensen mycket hög hinner molekylgrupperna dock inte börja ställa in sig efter fältet – ingen energiöverföring sker. I ett visst frekvensintervall kommer molekylgrupperna att få en viss eftersläpning, som också beror på deras masströghet. Då kommer hela energin inte att återvinnas då fältriktningen kastats om. Fenomenet kallas dipolrelaxation.
För vatten gäller att maximal absorptionsförmåga är vid ca 20 000 MHz. Vid 2450 MHz är den »lagom», dvs sker succesivt ner till ca 20 mm i material med hög vattenhalt. Absorptionen beror också på temperaturen och minskar med ökande temperatur, eftersom antalet vattenmolekyler som häftar samman minskar med ökande värmerörelse.
De två nedersta, rörliga bilderna till höger visar vad som inte sker med mikrovågor. Enkel rotation förekommer inte för mikrovågor, eftersom molekylerna oupphörligen kolliderar. Flexningen som visas till höger är det som sker då de enskilda vattenmolekylerna värms av infraröda vågor, med våglängden 1…5 µm. Denna mekanism gör att vatten i genomsikt är blått (komplementfärgen). Bildena är från den här utomordentliga »vattensajten», resp. Peter Püschners industriella mikrovågs-sajt.

            
Den andra värmningsmekanismen beror på att det i många vätskor (exv. vatten) kan finnas lösta salter, syror eller baser som delas upp (dissocieras) i laddade joner. Jonerna kommer att påverkas av ett elektriskt fält så att de vill röra sig i dess riktning – se bilden till höger som visar en negativ jon (exv. kloridjonen i vanligt salt) och en positiv jon (exv. natrium).
Att jonerna får en netto-tillskottsrörelse är detsamma som att temperaturen ökar, dvs elektrisk energi omvandlas till värmeenergi. Denna verkan är oberoende av frekvensen. Den joniska (eller elektrolytiska) ledningsförmåga man mäter kan direkt räknas om till en del av mikrovågsabsorptionsförmågan. Denna ökar med ökande temperatur, eftersom den avskärmning som påhäftade vattenmolekylgrupper åstadkommer minskar då  antalet molekyler per grupp ökar – jonerna blir mer »nakna».
Mekanismen som beskrivits här kallas jonisk ledningsförmåga.
I vanliga livsmedel står de båda mekanismerna vardera för ca hälften av mikrovågsabsorptionsförmågan, trots att salthalten typiskt är ca 0,6 % eller något lägre. Det sker en gynnsam kompensation eftersom de två mekanismerna har olika temperaturberoende, enligt ovan. – Diagram:(högupplöst PNG; enklare PDF). Tabell med andra materialdata.  Läs här om de två andra värmningsmekanismerna och om varför mikrovågor »bara» värmer. 
Tillbaka